Vad kostar det att ha sitt barn hos er? 

Det skiljer inget mellan oss och kommunen. Linköping kommun administrerar avgifter mm. 

Har ni samlingar och aktiviteter med barnen under dagen?  

Ja absolut! Vi har samlingar på förmiddagen,  innan lunch efter lunch för dem som önskar.  Eftersom barnen ska få påverka din utbildning på förskolan, lyssnar vi på barnens intressen  och skapar därefter samlingar. Självklart blir det även spontana aktiviteter där barnens intressen och nyfikenhet får styra.

Hur fungerar inskolning på
Fröken flora ?

 På Fröken Flora använder vi oss av en föräldraaktiv inskolning.

Vårdnadshavarna deltar aktivt i allt som sker på förskolan, t.ex. vid samlingarna, fruktstunder, lek, utevistelse, lunch osv. Genom detta signalerar föräldern till sitt barn att det är kul i förskolan. Ni sköter all omvårdnad av ert barn under tiden ni är här, ex blöjbyten/toalettbesök, påklädning osv. Det är vårdnadshavare som har ansvar för omsorg om sitt barn och pedagogerna söker kontakt med barnet/barnen under dagen.

Vi beräknar att inskolningen ska vara klar på 5 dagar. Mot slutet av veckan testar vi på att vårdnadshavaren går iväg. Vi bestämmer i förväg hur och när detta ska ske så att det kan bli så bra som möjligt för både er och barnen.

Barnet ska träna sig i att vara på förskolan, inte att bli lämnad.

Vi ser stora fördelar med föräldraaktiv inskolning. På så sätt får ni vårdnadshavare en god inblick i hur vi arbetar och hur våra rutiner ser ut.

Mål och rutiner kring föräldraaktiv inskolning till förskolan

Enligt läroplanen LpFö-18 har arbetslaget ansvar för att varje barn tillsammans med sina vårdnadshavare får en god introduktion i förskolan.

Pedagogerna inväntar barnets spontana kontaktförsök för att på så sätt få barnet att själv ta första steget från vårdnadshavaren till pedagogen. Vi arbetar med att barnen ska känna sig trygga med hur de gör på sin avdelning och förskolan, vilket i sin tur bäddar en rolig och meningsfull vardag för alla.
Vi introducerar barnen vilka pedagogiska material som finns i förskolan och vilka rutiner förskolan har. Introduktionssamtal med vårdnadshavare på första dag under introduktionen.

Föräldraaktiv introduktion tillåter barn och vårdnadshavare att i lugn och ro ta in det som händer på förskolan och lära känna alla nya människor, utan att behöva ta avsked de tre – fyra första dagarna på förskolan.Har ni någon särskild inriktning?

Ja, vi har en utomhuspedagogiskt inriktning. Det innebär att vi är ute varje dag och ofta i vår fina skolskog där vi lagar mat tillsammans med barnen. Vi är medlemmar i friluftsfrämjandet och det innebär  att vi har regelbundna skogsdagar med barnen där de är indelade i 5 olika åldersindelade grupper, för att lärandet ska ske på bästa sätt. Har vi tur så träffar vi på Mulle och Skräpmaja i skogen ! 

Hur arbetar ni med läroplansmålen? 

Förskolan avslutar varje termin med att utvärdera och analysera hur terminen har fungerat ur olika perspektiv. För det första ur ett barnperspektiv men självklart även ur ett praktiskt pedagogiskt perspektiv. Utifrån den gångna terminens resultat skapas och påbörjas ett nytt planerande  inför kommande termin. 

Har vårdnadshavarna någon arbetsplikt?

Nej ingen arbetsplikt för barnens vårdnadshavare eftersom förskolan bedriver ett aktiebolag och således inte ett föräldrakooperativ

Hur förläggs 15-timmarstiden på Fröken Flora? 
Förskolan har vi valt att i enlighet med skollagen erbjuda 15 timmar/ vecka. Den är förlagd tisdag, onsdag och torsdag mellan klockan 8.00-13.00.  Förskolan ser ur ett barnperspektiv, att en längre vistelsetid per tillfälle gynnar barnet i flera aspekter, tex de får öva det sociala och att integrera med både barn och pedagoger i matsituationen samt vara mer delaktiga under längre stunder i rutiner och undervisning. Genom att vara delaktig och få ha inflytande i verksamheten skapar trygghet för barnen.

Vem gäller 15-timmarsregeln för?
15-timmars regeln omfattas om en vårdnadshavare blir arbetssökande eller föräldraledig. Om vårdnadshavarna bor i skilda hushåll begränsas barnets tid då barnet vistas hos den vårdnadshavare som är arbetssökande eller föräldraledig.

Allmän förskola innebär att from hösten då barnen fyller tre år erbjuds en 15 timmars avgiftsfri förskola.. Tiden i verksamheten förläggs terminsvis, barnen är alltså lediga på samtliga lov såsom höstlov, jullov, påsklov och sommarlov.

15-timmars verksamhet handlar om barns rätt till kontinuitet. Kontinuitet med förskolans undervisning, rutiner, pedagoger och sociala relationer med kamrater. Genom att vara delaktig och få ha inflytande i verksamheten så skapas trygghet för barnen.

Hur är barnindelningen på förskolan? 

Förskolan har tre avdelningar där barnen är indelade i åldrarna 1-5 år . I den löpande verksamheten på varje avdelning delas barnen in i mindre grupper utefter ålder och mognad samt efter barnens intressen.   

Vad är skillnaden mellan en fristående och en kommunal förskola.

Den stora skillnaden mellan vår förskola är att  både rektor och den bitr. rektor är delaktiga i det dagliga barngruppsarbetet. Ledningen lägger stor vikt på att vara inlyssnande på både vårdnadshavare och personal så att vår verksamhet kan utvecklas ytterligare.


Hur ser personalomsättningen ut på er förskola?

Vi har en trygg och stabil personalgrupp. Ledningens ena huvuduppgift är att se till att pedagogerna mår bra, att de känner sig trygga, blir sedda samt lyssnade på. Verksamheten utvecklas då vi har en personalgrupp som mår bra.

Lager ni eran egen mat till barnen? 

Nej tyvärr inte. Vi har endast ett mottagningskök. Annika och bitr. rektor delar på kökstjänsten.

När startade förskolan? H

Förskolan öppnade sommaren 2008 av Malin Wistmarker (rektor) och Marie Lindberg (bitr. rektor). 

Timvikarier, hur fungerar det ? 

Vikarierna som arbetar hos oss är kända både för barnen och vårdnadshavarna samt att vikarierna ska veta hur våra rutiner går till. Våra vikarier som vi har anlitat har varit i kontakt med vår vikarieansvariga. Den första anställningsdagen går vikarien bredvid  en ordinarie pedagog. Innan anställningen påbörjas ska pedagogen oavsett anställningstid  lämna in ett utdrag ifrån polisens belastningsregister.

Hur arbetar förskolan kring Barn i behov av särskilt stöd, BIBASS?
Förskolan gör efter, att vårdnadshavarna har gett sitt medgivande, en kartläggning av barnens förmågor och även de utvecklingsområden som barnet eventuellt behöver stöd inom. Vid behov tillsätter förskolan en extra pedagog som blir placerad på den aktuella avdelningen. Vårdnadshavarna är självklart delaktiga och viktiga kring barnets stöd och ev insatser. Förskolan har en regelbunden kommunikation med vårdnadshavarna.


Hur en dag på förskolan kan se ut, med reservation för plötsliga förändringar

06.00: Förskolan öppnar på avdelning Solkatten. Frukost serveras 06.15- 07.00. Kommer man efter 07.00 har man ätit frukost hemma.

07.00-07.30 så lämnar man barnen på Vattendroppen.

07.30 är alla avdelningar öppna och man lämnar på sin avdelning alternativt till utepedagog ( From april startar dagen utomhus 07.30)

09.00 Fruktstund.

9.15 planerad verksamhet / fri lek ute / inne/ute.

11.00 Lunchsamling

11.30 Lunch serveras

12.00-14.00 Sovvila / läsvila/fri lek/ planerad aktivitet.

14.15 Mellanmål

16.30 Fruktstund.

17.30 Stängning utomhus eller på avdelningen Vattendroppen.